Een ongeval, wat dan? 

Bij het tennissen of andere clubactiviteiten, kunnen er steeds ongevallen gebeuren waardoor een speler of medewerker, bv. een scheidsrechter, gekwetst geraakt. Bovendien is het niet uitgesloten dat een speler in het vuur van het spel iemand kwetst of dat bv. bij een activiteit schade wordt aangericht aan de goederen van anderen. Gelukkig zijn we voor dergelijke voorvallen behoorlijk verzekerd via Tennis Vlaanderen bij Ethias. Even een summier overzicht van de op heden geldende dekkingen, waarvoor al onze spelende leden, aangesloten bij Tennis Vlaanderen zijn gedekt:

 

A. Sportongevallen

 

Met ongevallen wordt bedoeld een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Daarnaast is men o.a. ook verzekerd voor: een zonnesteek, letsels opgelopen bij reddingsacties, beten en steken van dieren en insecten, spierscheuringen, verstuikingen, verrekkingen, ontwrichtingen, enz.

 

Verzekerde activiteiten:

 

Het moet een ongevalschade betreffen opgelopen tijdens het tennissen, maar ook tijdens andere clubactiviteiten, zoals oa. feestelijkheden, verplaatsingen, reizen enz. bovendien is ook de schade gedekt, opgelopen tijdens het normale traject van de verblijfplaats naar de bestemming waar de activiteiten plaats hebben of naar een afgesproken verzamelplaats.

 

Er worden geen vergoedingen uitgekeerd indien de schade werd veroorzaakt door dronkenschap of een analoge staat. Evenals het gebruik van andere producten door het slachtoffer!

 

B. Burgerlijke aansprakelijkheid

 

De verzekering dekt de schade die door een lid werd veroorzaakt aan derden tijdens de hierboven genoemde verzekerde activiteiten. Zowel de lichamelijke schade als de materiële aangerichte schade wordt vergoed. Er zijn evenwel verschillende zaken die niet worden vergoed, zoals brillen, kledij e.d. Wanneer de schade wordt aangericht door minderjarige leden, geldt de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders.

 

C. Burgerlijke & Strafrechtelijke verdediging

 

Wanneer tegen een spelend lid een burgerlijke of strafrechtelijke procedure wordt gevoerd i.v.m. een verzekerde activiteit, worden alle procedure- en advocatenkosten ten laste genomen van de verzekering. 

 

Wat dan? 

 

Na een ongeval neemt u contact op met ons via het mailadres: tcblankenberge@gmail.com of u vult het aangiftedocument in van Ethias dat op de club te bekomen is bij onze uitbaatser Barbara. Laat dit vervolgens invullen en ondertekenen door de dokter en bezorg dit aan Lisa of Barbara. Zij vult dit aan en stuurt het door naar de verzekering.

 

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken Tennis Vlaanderen-lid is aangesloten. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.

 

Belangrijk om weten is dat de gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.

 

In bijlage de link naar het aangifteformulier