top of page

Een ongeval, wat dan? 

Bij het tennissen, padellen of andere clubactiviteiten, kunnen er steeds ongevallen gebeuren waardoor een speler of medewerker ( bv. een scheidsrechter ) gekwetst geraakt. Bovendien is het niet uitgesloten dat een speler in het vuur van het spel iemand kwetst of dat bv. bij een activiteit schade wordt aangericht aan de goederen van anderen. Gelukkig zijn we voor dergelijke voorvallen behoorlijk verzekerd via Tennis Vlaanderen bij Ethias. Even een summier overzicht van de op heden geldende dekkingen, waarvoor al onze spelende leden, aangesloten bij Tennis Vlaanderen zijn gedekt:

 

A. Sportongevallen

 

Met ongevallen wordt bedoeld een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Daarnaast is men o.a. ook verzekerd voor: een zonnesteek, letsels opgelopen bij reddingsacties, beten en steken van dieren en insecten, spierscheuringen, verstuikingen, verrekkingen, ontwrichtingen, enz.

 

Verzekerde activiteiten:

 

Het moet een ongevalschade betreffen opgelopen tijdens het tennissen of padellen, maar ook tijdens andere clubactiviteiten, zoals oa. feestelijkheden, verplaatsingen, reizen enz. bovendien is ook de schade gedekt, opgelopen tijdens het normale traject van de verblijfplaats naar de bestemming waar de activiteiten plaats hebben of naar een afgesproken  verzamelplaats.

 

Er worden geen vergoedingen uitgekeerd indien de schade werd veroorzaakt

door dronkenschap of een analoge staat.

Evenals het gebruik van andere producten door het slachtoffer!

 

B. Burgerlijke aansprakelijkheid

 

De verzekering dekt de schade die door een lid werd

veroorzaakt aan derden tijdens de hierboven genoemde

verzekerde activiteiten. Zowel de lichamelijke schade als de

materiële aangerichte schade wordt vergoed. Er zijn evenwel

verschillende zaken die niet worden vergoed, zoals brillen, kledij

e.d. Wanneer de schade wordt aangericht door minderjarige

leden, geldt de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders.

 

C. Burgerlijke & Strafrechtelijke verdediging

 

Wanneer tegen een spelend lid een burgerlijke of strafrechtelijke

procedure wordt gevoerd i.v.m. een verzekerde activiteit, worden

alle procedure- en advocatenkosten ten laste genomen van de verzekering. 

 

Wat dan? 

 

Na een ongeval neemt u contact op met ons via het mailadres

tcblankenberge@gmail.com of u vult het aangiftedocument van

Ethias in - zie link in bijlage . Het formulier kan ook bekomen worden

bij onze chaletuitbater Milan. Het ingevulde formulier mag

doorgemaild worden naar lynnbreugelmans@hotmail.com

 

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval

door de club waarbij het betrokken Tennis Vlaanderen-lid is

aangesloten. 

 

Belangrijk om weten is dat de gedekte kosten worden beperkt tot

de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn

van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na

tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende

RIZIV-barema.

 

 

 

 

bottom of page